Home / รอบรั้วโรงเรียน / โครงการพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนของประเทศเรา

โครงการพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนของประเทศเรา

เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำภารกิจเพื่อ Leave a Legacy
อีกครั้ง กับโครงการ Next PLC ของ สสค.
ต่อเนื่องกัน ไปกับจังหวัดกระบี่ โคราชและสุราษฎร์ธานี
( อึกหนึ่งโครงการพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนของประเทศเรา )