Home / คนเก่งสาธิตบางนา / โครงการฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 1 การประกวด HORSE YOUNG WRITER 1st ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 1 การประกวด HORSE YOUNG WRITER 1st ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เด็กหญิงเมฐิต์รินทร์ ประคองเพ็ชร
ได้รับรางวัลพิเศษ

เด็กชายติณณ์ แซ่ฟุ้ง

เด็กชายณัฐชนน เทียงประเทศ
ได้รับรางวัลชมเชย