ทางโรงเรียนสาธิตบางนาขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับเหรียญการสอบวัดสมรรถนะ​ทางคณิตศาสตร์​ครั้งที่ 3 ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้
1.เด็กชายชวัศ สิเมฆาเหมินทร์ ระดับ 11 
2.เด็กหญิงจุฬารินทร์ ภาพวิจิตรศิลป์ ระดับ 9
3.เด็กชายปุณณสิน ศรีคะชา ระดับ 9
4.เด็กชายณิชภัทร สุรินทร์ ระดับ 9

ในส่วนกิจกรรมมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562