Home / กิจกรรมของโรงเรียน / BLOCK COURSE ลูกเสือวันที่ 2

BLOCK COURSE ลูกเสือวันที่ 2

โรงเรียนสาธิตบางนาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบ BLOCK COURSE ระหว่างวันที่ 5 -10 สิงหาคม 2562

ฐานกิจกรรม BLOCK COURSE ลูกเสือ วันที่ 2
1.ฐานแผนที่และเข็มทิศ
2.ฐานการจำสิ่งของและการฟังเสียง
3.ฐานระเบียบแถว
4.ฐานเข้าแถวตามคำสั่ง
5.ฐานการทำความเคารพ