Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / BLOCK COURSE ลูกเสือ วันที่ 1

BLOCK COURSE ลูกเสือ วันที่ 1

โรงเรียนสาธิตบางนาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบ BLOCK COURSE ระหว่างวันที่ 5 -10 สิงหาคม 2562 โดยมีครูอาจารย์ของโรงเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงทุกคนทั้งโรงเรียน

BLOCK COURSE วันที่ 1 กิจกรรมมี 4 ฐาน
ฐานที่ 1 กิจกรรม คำปฏิญาณของลูกเสือ
ฐานที่ 2 กิจกรรม ผูกเงื่อน
ฐานที่ 3 กิจกรรม ป้าย สัญลักษณ์
ฐานที่ 4 กิจกรรม การปฐมพยาบาล