Home / กิจกรรมของโรงเรียน / BLOCK COURSE วันที่ 3

BLOCK COURSE วันที่ 3

โรงเรียนสาธิตบางนาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบ BLOCK COURSE ระหว่างวันที่ 5 -10 สิงหาคม 2562

ฐานกิจกรรม BLOCK COURSE ลูกเสือ วันที่ 3
1.ฐานการเข้าค่ายพักแรม
2.ฐานการประกอบอาหาร
3.ฐานลูกเสือโลก
4.ฐานนันทนาการ
5.ฐานการสะกดรอย