Home / เรียนพิเศษวิชา English

เรียนพิเศษวิชา English

โรงเรียนสาธิตบางนา ได้เปิดคอร์ดเรียนพิเศษรายวิชา English เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษา English และต่อยอดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ให้สามารถ พูด และใช้ภาษา English ได้อย่างถูกต่้องตามหลักไวยากร โดยมีรายละเอียดดังภาพ
***ผู้ปกครองท่านใดสนใจ อยากจะพัฒนาบุตรหลานของท่านทางด้านภาษา English ติดต่อกับทางโรงเรียนได้เลยครับ***