Home / เกี่ยวกับโรงเรียน (page 4)

เกี่ยวกับโรงเรียน

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ร่วมสังเกตการสอนและสะท้อนผลให้กับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นเรียนคณิตศาสตร์

ขอกราบขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณ …

Read More »