Leadership & Project Day

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการการแสดงโครงงานและผลงานนักเรียน ในงาน Leadership & Project Day