Breaking News

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนา เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนา เข้าร่วมการแข่งขั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.นนท์นที จิตรรังสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนา เข้าร่วมการแข่งขั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชินัญทร เมธิธนศิล กับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชินัญทร เมธิธนศิล นักเรียนช …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ฤทธิ์ตะวัน เชยจันทร์ผลิ นักเรียนชั้นม.3 กับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ฤทธิ์ตะวัน เชยจันทร์ผลิ นัก …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล นักเรียนชั้นม.6 กับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ

นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล นักเรียนชั้นม.6 กับราง …

Read More »