Teacher Light House Team

วันนี้ บริษัทแพคริมเอดูเคชั่น ได้เข้ามา Coach ให้กับ Teacher Light House Team ในการขับเคลื่อนกระบวนการ “ผู้นำในตัวฉัน” (The Leader In Me) ให้มีประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน