นักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยม National Test : NT ปี 2563 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

นักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยม National Test : NT ปี 2563 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ