นักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยม O-Net ปี 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

นักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยม O-Net ปี 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ