นักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยม Reading Test : RT ปี 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ

นักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยม Reading Test : RT ปี 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ