เกียรติบัตรการแสดงวงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงลาวต่อนก เนื่องในงานวัน Open House ๒๕๖๓

เกียรติบัตรฉบับนี้แสดงไว้ว่านักเรียนได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงงาน Open House ๒๕๖๓ ในชุดการแสดงวงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงลาวต่อนก ๒ ชั้น ระดับชั้นม.๑-๓ 

คุณครูผู้ฝึกสอน 

๑. นายปกรณ์เกียรติ พลมาก 

๒. นายธงทอง สุวรรณะ