เกียรติบัตรอบรมและพัฒนาครูโครงการการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEAM EDUCATION

โครงการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEAM EDUCATION สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ที่เลือกเรียนวิชาศิลปะเพิ่มเติม จำนวน ๕๑ คน ณ ห้องประชุมตึก ๑ ชั้น ๓ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และ อาจารย์อนิวัฒน์ ทองสีดา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย

๑. การบรรยายเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
๒. กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “บ้านน้อยพลังงานแสงอาทิตย์ Mini Solar Power”