ความเป็นมา

 ประวัติโรงเรียนสาธิตบางนา

        โรงเรียนสาธิตบางนาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 โดยคุณรัตน์  ศรีไกรวิน อดีตรองประธานศาลฏีกาและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ตระหนักถึงปัญหาในการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กไทยในเมืองใหญ่ที่มีสภาพการจราจรที่แออัด ท้องถนนเต็มไปด้วยมลพิษของควัน ฝุ่น และเสียงเด็กต้องเสียเวลาในการเดินทางไปกลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียนวันหนึ่งๆ หลายชั่วโมงทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะเล่นกีฬาหรือปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ คุณรัตน์จึงคิดที่จะสร้างโรงเรียนย่านชานเมืองให้เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติเอื้อต่อการเรียนการสอนและปฏิบัติกิจกรรมกีฬา ทั้งยังช่วยลดภาระความกังวลของผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ต้องเสาะแสวงหาโรงเรียนที่คิดว่าดีเด่นแต่อยู่ในเมืองไกลบ้าน

ในปี พ.ศ.2537 คุณจุไรรัตน์ โบไนเธิร์น บุตรีของคุณรัตน์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บมจ.Raimond Land PCL จึงได้มอบที่ดินจำนวนประมาณ 20 ไร่ ในบริเวณ โครงการไรมอนแลนด์ ถนนเทพารักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาคารเรียน 1 หลัง (ตั้งอยู่หน้าโครงการ) มีสนามฟุตบอล สนามเทนนิสสนามบาสเกตบอลและสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานให้แก่มูลนิธิโรงเรียนสาธิตบางนา คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนในปีเดียวกัน มีมติเอกฉันท์เห็นสมควรให้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อารี  สัณหฉวี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มาเป็นอาจารย์ใหญ่ โดยเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 137 คน

ปีการศึกษา 2538 คณะผู้ก่อตั้งได้มอบบ้านตัวอย่างให้จำนวน 4 หลังเพื่อให้เป็นอาคารเรียนของแผนกอนุบาลที่มีบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านตน ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าต้องจากบ้านมาโรงเรียน ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 และขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2539 ได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2540

ปีการศึกษา 2541 ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ขึ้น ณ บริเวณด้านทิศใต้ของอาคารหลังแรก ติดกับสระว่ายน้ำ เป็นอาคารเรียนสูง 4 ชั้น ด้านล่างโล่งเป็นห้องโถงอเนกประสงค์ สร้างแล้วเสร็จให้เป็นอาคารเรียนในปีการศึกษา 2542 ซึ่งมีนักเรียนสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปีการศึกษา 2543 มีนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นแรกจำนวน 10 คน และนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา โรงเรียนสาธิตบางนาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างเต็มรูปแบบ มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น ด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล วิชาการประกอบอาหาร และชมรมพัฒนาศักยภาพในสาขาต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2546 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน หลังที่ 3 ขึ้นบริเวณข้างสโมสรของโครงการไรมอนพาร์คเป็นอาคารเรียนสูง 4 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องโล่งไว้สำหรับจัดประชุมและทำกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ้นที่ฝ่ายอนุบาลอีก 1 หลังด้วย เป็นอาคารโล่ง 2 ชั้น ไว้สำหรับเป็นที่จัดกิจกรรมของนักเรียนอนุบาล และเป็นปีที่โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนด้วยการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนไทยสู่ความเป็นเลิศ (Thai schools of excellence)

ปีการศึกษา 2547 สร้างอาคารสำหรับกิจกรรมในโครงการสวนพฤกษศาสตร์และกลุ่มสาระศิลปะ เป็นอาคารหลังที่ 4 อยู่ติดกับอาคาร 1 ติดกับสนามฟุตบอลทางด้านทิศเหนือเป็นอาคารสูง 4 ชั้นแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2548

ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนสาธิตบางนาได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลสรุปของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตบางนาอยู่ในเกณฑ์ดี

ปีการศึกษา 2548 ดร.บำเพ็ญ  ไมตรีโสภณ ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาในด้านการประเมินภายนอกให้กับโรงเรียนเมื่อปีการศึกษา 2547 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา โดยมีวิสัยทัศน์ในการที่จะสร้างและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนชั้นนำ ในการมุ่งพัฒนาให้เยาวชนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตได้เป็นอย่างดี สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์ บรรลุถึงขั้นสูงสุดของศักยภาพและความสามารถพิเศษของแต่ละคนได้ โดยมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ดี คือเพื่อน พ่อแม่ และครูผู้เป็นกัลยาณมิตร ภายใต้ปรัชญาในการจัดการศึกษา คือรักวิชา รักกีฬา เน้นคุณค่าของครอบครัว

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในระดับชั้นอนุบาล 2 - 3, ประถมศึกษาปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 4, และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจะเปิดสอนครบทุกชั้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2550 มูลนิธิโรงเรียนสาธิตบางนา ได้เรียนเชิญ ดร.พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร์ มาเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ในกิจการทางการศึกษาของโรงเรียน และรองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี  อาชวอำรุงอาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา 2551 มูลนิธิโรงเรียนสาธิตบางนา ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อารี  สัณหฉวี กลับมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางรัตนาวดี  เสนาดิสัย มาเป็นผู้จัดการโรงเรียน โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสร้างความสามารถของเด็กให้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข ในโลกแห่งการเรียนรู้ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียน เป็นชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก และรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง และเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้ส่งตราสาร เข้าสู่การบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2551  และเริ่มทดลองหลักสูตร English Progressive Program (EPP) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรไทยและ English Program  และได้นำแนวทางการฝึกอุปนิสัย 7 ประการ ของ  Stephen R. Covey มาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีลักษณะผู้นำ

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตร English Language Focus ขึ้น เพื่อจัดเป็นการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเริ่มนำหลักสูตรผู้นำในตัวฉันมาทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 และเริ่มทดลองใช้หนังสือ 7 อุปนิสัย ในระดับชั้น ป.3 เล่ม

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง และรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดเล็ก และได้นำหลักสูตรผู้นำในตัวฉันมาทดลองใช้กับนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ 6 และมีการประเมิน Compass School ระดับหางเสือ

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาวิจัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และกระบวนการแบบเปิด (Open Approach) มาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาขนาดกลางและได้นำนวัตกรรมการสอนภาษาอย่างสมดุล หรือสมดุลยภาษา มาปรับใช้สำหรับการพัฒนาให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ และรู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้น

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง และได้นำนวัตกรรมการสอนภาษาอย่างสมดุลหรือสมดุลยภาษา มาปรับใช้สำหรับการพัฒนาให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ และรู้คำศัพท์มากขึ้น 

ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเปลี่ยนผู้อำนวยการเป็น ดร.นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ โรงเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง และเริ่มใช้หลักสูตรผู้นำในตัวฉันมาใช้กับนักเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1  มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดเล็ก

และโรงเรียนสาธิตบางนาได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน lighthouse School โรงเรียนท้องถิ่นแห่งแรกของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 7 Habits มาใช้อย่างเป็นระบบ

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก และโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 2560 ในชั้นอนุบาล 1 - 3 และหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้น ป.1,ป.4,ม.1 และ ม.4 โรงเรียนแก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนตราประจำโรงเรียน และเครื่องแบบนักเรียนในตราสารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2562 นายภาคินัย  สุนทรวิภาต ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นปีที่โรงเรียนอายุครบ 25 ปี ได้มีการประชุมโครงสร้างการบริหาร วิชาการ โดยปรับหน้าที่และการจัดการเรียนรู้ ให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของผู้สอน   มีการปรับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  พันธกิจของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21  มีการกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับ เป้าประสงค์ ของโรงเรียนในการสร้างผู้นำในอนาคต  การจัดการเรียนรู้อาศัยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional learning Community : PLC) เข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการกับการส่งเสริมอุปนิสัย 7 ประการ ( 7 habits ) ในการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของสังคม 4.0 มีการสัมมนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดลู่วิชาเพิ่มเติม ให้นักเรียนได้เสริมศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตบางนาได้เปิดหลักสูตร English Program ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดหลักสูตรที่มีความเป็นสากลร่วมกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมตามพัฒนาการของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ครูเจ้าของภาษาเป็นทีมบริหาร และทีมสอน แยกออกจากโปรแกรมปกติ มีการจัดสอน Online อันเนื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid – 19 ) โดยได้จัดนำวิธีการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการสอนแบบออนไลน์มาเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มุนษยศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ กีฬา ทำให้ครูมีความรู้ในด้านวิทยาการ รวมทั้งการนำเสนอผลงานของครู บนเวทีระดับชาติในงาน EDUCA