คณะครูผู้บริหาร

      คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตบางนา

     

 

          นาย วันนิวัติ ศรีไกรวิน
      นายวันนิวัติ ศรีไกรวิน
       ประธานมูลนิธิโรงเรียนสาธิตบางนา
     
 

  

   
   นายไกรวิน ศรีไกรวิน
       ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

   

          
        ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์
              ผู้รับใบอนุญาต

 

 

  
 นางรัตนวดี  เสนาดิสัย
    ผู้จัดการโรงเรียน

 

     
   นายภาคินัย สุนทรวิภาต
 ผู้อำนวยการโรงเรียยนสาธิตบางนา

  

 

   
 นาย พันธ์นิวัติ ศรีไกรวิน
  รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

 

    
  นางสาว วัฒนี ศรีไกรวิน
  รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและอนามัย

 

     
  นางสาว ปิ่นมุก เสนาดิสัย
  รองผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบุคคล

 

    
นางสาวสุนิสา อิทธิวัฒนะสุข
      รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล

 

           
      นางสาวนงชนก อัศวโชคปัญญา
             รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม

 

        
     นางจินตนา โสรดสง
       รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม