ระดับชั้นปฐมวัย

     ระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล -อนุบาล 3)

     วิสัยทัศน์ : โรงเรียนพหุภาษา พัฒนาภาวะผู้นำ ประกันความสำเร็จผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานโลก
     


     เอกลักษณ์

      1. มีความเป็นเลิศและแสดงความสามารถโดดเด่นทางวิชาการอย่างน้อยหนึ่งด้าน
      2. มีสัมมาคาราวะและมีความประพฤติเรียนร้อย อยู่ในหลักศีลธรรม จริยธรรมอันดี
      3. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตอนเองอยู่เสมอและสามารถปรักตัวก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
      4. เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รักดนตรี ภาคภูมิในในศิลปวัฒนธรรมประจำชาติยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีมหากษัตริย์เป็นประมุข
      5. มีความสามารถและทักษะในการคิด แก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดี เห็นแกส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน