ห้องเรียน CODING

นวัตกรรมการศึกษายุค 5G

     นวัตกรรมสำหรับการศึกษา ยุค 5G ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ CODING ตั้งแต่ระบบปฐมศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่ออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์

      โรงเรียนจำเป็นต้องมีการพัฒนา และส่งเสริมการเรียนการสอน CODING เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ ที่จำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่เพื่อก้าวให้ทันโลก และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ดังนั้น CODING จึงมีความจำเป็นทางด้านทางศึกษาไทย และสมควรส่งเสริมการเรียนการสอน
ในทุกชั้นเรียน เพื่อเป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลางในการทำงานร่วมกัน