เกียรติบัตรการแสดงจินตลีลา ชุดรากเรารากไทย เนื่องในงานวัน Open House ๒๕๖๓

วุฒิบัตรฉบับนี้แสดงว่า นักเรียนได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงงาน Open House ๒๕๖๓ ในชุดการแสดงจินตลีลา “รากเรา รากไทย” ของระดับชั้น ป.๓-๖ , ม.๒-๔ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ภายใต้การดูแลการแสดงโดยคุณครูผู้ฝึกสอน 

๑. คุณครูจริยา นาคหมื่นไวย 

๒. คุณครูวีรพล ศรีเตว็ด 

๓. คุณครูเสาวลักษณ์ เมธเมรุรัตน์