รางวัลผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สร้างศิลป์ สื่อเสียงเพลง” โครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๔ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนาที่ได้รับรางวัลผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สร้างศิลป์ สื่อเสียงเพลง”โครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๔จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นักเรียนที่ได้รับรางวัล มีรายละเอียด ดังนี้

เด็กหญิงชิดชนก พวงพันธ์ โรงเรียนสาธิตบางนา 
รองชนะเลิศอันดับ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ในรุ่นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายติณณ์ แซ่ฟุ้ง. โรงเรียนสาธิตบางนา 
รางวัลชมเชย  ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ในรุ่นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย