เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565