นักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยม O-Net ปี 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ


นักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยม O-Net ปี 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ