นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง