ดาวน์โหลดใบคำร้อง

ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกระเบียบ

*กรณีกำลังศึกษา
         รูปถ่ายที่ใช้จัดทำใบรับรองต้องเป็นรูปชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาและเครื่องประดับ ทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน พื้นหลังรูปสีฟ้า ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3*4 เซ็นติเมตร


**กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว
         รูปถ่ายที่ใช้จัดทำใบรับรองต้องเป็นรูปถ่าย ณ ปัจจุบัน สวมเสื้อเชิ๊ตสีขาว ไม่มีตราสถาบันใดๆ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาและเครื่องประดับ ทรงผมเรียบร้อย พื้นหลังรูปสีฟ้า ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3*4 เซ็นติเมตร 

***รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน***